แบบสอบถาม

ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบสอบถาม/แบบประเมิน โดยทำการตอบแบบสอบถาม แล้วส่งได้ที่งานธุรการ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

  • แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านสาธารณูปโภค: ไฟฟ้าและเทรศัพท์ ประปาและสุขาภิบาล ของกองกลาง สำนักงานอธิการบดี – คลิกเพื่อดาวน์โหลด