แผนยุทธศาสตร์ มรม.

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) (ฉบับปรับปรุง 11 ตุลาคม 2561)

แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564

ร่างคู่มือคำอธิบายตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564