ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับกองกลาง

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

เป็นหน่วยงานหลักที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานแก่ทุกภาคส่วนของมหาวิทยาลัย

ที่ตั้ง เลขที่ 80 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา)

ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44000

โทรศัพท์ 043-742624, 043-722118 – 9, 043-713080 – 9 เบอร์ภายใน กด 310
โทรสาร 043-722117

ประวัติ และความเป็นมา

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี สำนักงานตั้งอยู่ที่ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เลขที่ 80 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44000 โทรศัพท์ 0–4372-2624 , 0–4372–2118–9 , 0–4371–3080-9 ต่อ 310
โทรสาร 0 – 4372 – 2117
ฝ่ายธุรการ จัดตั้งขึ้นพร้อมกับโรงเรียนประถมวิสามัญศึกษา เมื่อ พ.ศ.2473 ในฐานะหน่วยงานที่ดำเนินการด้านงานธุรการและสารบรรณ โรงเรียนประถมกสิกรรมจังหวัดมหาสารคาม และได้พัฒนามาเป็นลำดับตามความก้าวหน้าและการเปลี่ยนแปลง ดังนี้
พ.ศ.2473 ฝ่ายธุรการ โรงเรียนประถมกสิกรรม
พ.ศ.2481 ฝ่ายธุรการ โรงเรียนประกาศนียบัตรจังหวัดมหาสารคาม
พ.ศ.2489 ฝ่ายธุรการ โรงเรียนฝึกหัดครูมหาสารคาม
พ.ศ.2505 ฝ่ายธุรการ วิทยาลัยครูมหาสารคาม

ปี พ.ศ. 2518 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระราชโองการให้ตรา
พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 ให้ไว้ ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2518 ต่อมาได้มีพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2527 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2527 และความในมาตรา 4 ให้ยกเลิกความในมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 และใช้ความใหม่แทน ดังต่อไปนี้
“มาตรา 7 วิทยาลัยครูแต่ละแห่ง มีส่วนราชการ ดังนี้ (1) สำนักงานอธิการบดี (2) คณะวิชา (3) หน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นเพื่อส่งเสริมวิชาการ” และวิทยาลัยครูมหาสารคามได้จัดตั้งสำนักงานอธิการ ในปี พ.ศ. 2519 ซึ่งฝ่ายธุรการอยู่ในสังกัดสำนักงานอธิการ โดยมีผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายธุรการ ดังนี้
(1) นายประพันธ์ เตละกุล พ.ศ. 2519 – พ.ศ. 2527
(2) นายสมชาย สุทธิปัญโญ พ.ศ. 2527 – พ.ศ. 2532
(3) นายสมชาย สุทธิปัญโญ พ.ศ. 2532 – พ.ศ. 2534
(4) นายวิเชียร พลหาญ พ.ศ. 2534 – พ.ศ. 2538

ปี พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ได้ทรงพระราชทานนาม “สถาบันราชภัฏ” แก่ “วิทยาลัยครู” ทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2535 พร้อมกับพระราชทานตราพระลัญจกรในพระองค์เพื่อให้เป็นสัญลักษณ์ประจำสถาบันราชภัฏทั่วประเทศด้วย ต่อมาในปี พ.ศ. 2538 ได้มีพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 และตามพระราชบัญญัตินี้ได้ปรับเปลี่ยนชื่อ “สำนักงานอธิการ” เป็น “สำนักงานอธิการบดี” โดยกำหนดให้มีผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีเป็นผู้บังคับบัญชา กำกับการบริหารงาน ในสำนักงานอธิการบดี ซึ่งได้จัดโครงสร้างการบริหารงานภายในสำนักงานอธิการบดี ออกเป็น 11 ฝ่าย และฝ่ายธุรการอยู่ในสังกัดสำนักงานอธิการบดี มีผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายธุรการ ดังนี้
(1) นายวิเชียร พลหาญ พ.ศ. 2538 – พ.ศ. 2544
(2) นางพรนภางค์ พันธุ์มณี พ.ศ. 2544 – พ.ศ. 2545
(3) นายทวน ยุทธพงษ์ พ.ศ. 2545 – พ.ศ. 2548
(4) นายชัชวาลย์ พิพิศจันทร์ พ.ศ. 2548 – พ.ศ. 2549

ต่อมาปี พ.ศ. 2549 กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศกระทรวงฯ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พ.ศ. 2549 โดยแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานอธิการบดีเป็น 5 กอง ดังนี้ 1) กองกลาง 2) กองคลัง 3) กองนโยบายและแผน 4) กองบริหารงานบุคคล และ 5) กองพัฒนานักศึกษา
“กองกลาง” เป็นหน่วยงานที่เกิดจากการรวมฝ่าย 6 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายเลขานุการ ฝ่ายธุรการ ฝ่ายยานพาหนะ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายอาคารสถานที่ และฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจร โดยกำหนดให้มีผู้อำนวยการกองกลางเป็นผู้บังคับบัญชา กำกับ ดูแลการบริหารงานในกองกลาง ซึ่งมีผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองกลาง ดังนี้
(1) นายชัชวาลย์ พิพิศจันทร์ พ.ศ. 2549 – พ.ศ. 2558
(2) นางจันทนันท์ จารุโณปถัมภ์ พ.ศ. 2558 – พ.ศ. 2561
(3) นายชัชวาลย์ พิพิศจันทร์ พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2562
(4) นางณิชชาอร ปาตลานนท์ พ.ศ. 2562 – ปัจจุบัน

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มีโครงสร้างการบริหารจัดการเป็น 3 กลุ่มงาน
และแต่ละกลุ่มงานประกอบไปด้วยงานดังรายละเอียด ต่อไปนี้
1. กลุ่มงานอำนวยการ
– งานธุรการและสารบรรณ
– งานประชุมและพิธีการ
– งานบริการรับ – ส่งไปรษณียภัณฑ์
– งานประกันคุณภาพ
2. กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
– งานเผยแพร่กิจกรรมของมหาวิทยาลัย
– งานเผยแพร่ความรู้ของมหาวิทยาลัย
– งานรายงานความก้าวหน้าและผลงานของมหาวิทยาลัย
– งานบริการข้อมูลข่าวสาร
– งานบริการไปรษณียภัณฑ์
3. กลุ่มงานอาคารสถานที่และบริการ
– งานออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง
– งานไฟฟ้าและโทรศัพท์
– งานประปาและสุขาภิบาล
– งานซ่อมบำรุงและบริการ
– งานอาคารสถานที่
– งานยานพาหนะ
– งานรักษาความปลอดภัยและจราจร

ต่อมา พ.ศ. 2556 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 10/2556 วันที่ 20 กันยายน 2556 มีมติเห็นชอบโครงสร้างหน่วยงานและการกำหนดกรอบของตำแหน่งและอัตรากำลังบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยกำหนดให้กองกลางมีโครงสร้างการบริหารงาน แบ่งเป็น 3 กลุ่มงาน และแต่ละกลุ่มงานประกอบไปด้วยงานดังรายละเอียด ต่อไปนี้

1. กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
– งานประชุมและพิธีการ
– งานธุรการและสารบรรณของมหาวิทยาลัย
– งานรับ – ส่งไปรษณียภัณฑ์
– งานประกันคุณภาพ
2. กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
– งานศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารและนิทรรศการ
– งานสื่อสิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์ และวารสาร
– งานสื่อเว็บไซต์
– งานบริหารงานทั่วไป
– งานสื่อวิทยุ โทรทัศน์ และเคเบิ้ลทีวี
– งานสื่อมวลชนสัมพันธ์และกิจกรรมเสริมสร้างภาพลักษณ์
3. กลุ่มงานอาคารสถานที่และบริการ
– งานอาคารสถานที่ ซ่อมบำรุงและบริการ
– งานออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง
– งานไฟฟ้าและโทรศัพท์
– งานประปาและสุขาภิบาล
– งานยานพาหนะ
– งานรักษาความปลอดภัยและจราจร

วิสัยทัศน์ พันธกิจ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์

วิสัยทัศน์

กองกลางเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศในด้านงานบริการ ภายใต้การพัฒนาเทคโนโลยีที่ตอบสนองอย่างมีประสิทธิภาพ

พันธกิจ

1. อำนวยความสะดวกด้านการบริหารมหาวิทยาลัย
2. บริการประสานงานธุรการและสารบรรณอย่างมีประสิทธิภาพ
3. บริการงานประชาสัมพันธ์ด้วยคุณภาพระดับสากล
4. บริการงานรักษาความปลอดภัยและจราจรอย่างมีประสิทธิภาพ
5. บริหารจัดการระบบและกลไกการประกันคุณภาพทางการศึกษาภายในอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
6. พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคอย่างต่อเนื่อง
7. ดูแลสภาพแวดล้อมด้านอาคารสถานที่ที่ได้มาตรฐานสากล

ประเด็นยุทธศาสตร์

1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการสารสนเทศ และการประชาสัมพันธ์เชิงรุกอย่างมีประสิทธิภาพ
2. การให้บริการที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับของผู้รับบริการ
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลให้มีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์
สนองนโยบายมหาวิทยาลัยด้านมีระบบบริหารจัดการภายในองค์กรที่มีคุณภาพ และมาตรฐานตามหลักธรรมาภิบาล

กลยุทธ์กองกลาง

1. พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพเต็มตามภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบ
2. พัฒนาระบบสารบรรณให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการงานประชาสัมพันธ์ให้มีคุณภาพระดับสากล
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการงานอาคารสถานที่และบริการ
6. พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ
ข้อมูลพื้นฐานโดยย่อเกี่ยวกับงบประมาณและอาคารสถานที่
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ได้รับงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ภายใต้โครงการบริหารจัดการงานบริการของสำนักงานอธิการบดี

เอกลักษณ์หรือวัฒนธรรมของหน่วยงาน

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานที่เป็นศูนย์กลางในการให้บริการและสนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัยให้สำเร็จบรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ ดังนั้นเอกลักษณ์ของกองกลาง คือ การให้บริการ ดังนั้น กองกลางจึงเป็นหน่วยงานที่อำนวยความสะดวกและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นในองค์กรเดียวกัน มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างหน่วยงานในองค์กรทุกด้านด้วยความทุ่มเท เสียสละ และเต็มใจ