ผู้บริหาร


นางณิชชาอร ปาตลานนท์

ผู้อำนวยการกองกลาง
วันที่ดำรงตำแหน่ง 1 ตุลาคม 2562

 

นางสาวบุญเขียน สุวรรณภักดี
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป

 

นายกมล อาหาสิเม
หัวหน้ากลุ่มงานอาคารสถานที่และบริการ