กองกลางรับรางวัลชมเชย การประกวดเว็บไซต์หน่วยงานภายใน 2563

กองกลางและกลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยาชภัฏมหาสารคาม ได้รับเกียรติบัตร รางวัลชมเชย ในการประกวดเว็บไซต์หน่วยงานภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ภายใต้การดำเนินการตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (Integrity and Transparency Assessment: ITA2020) ระหว่างวันที่ 26-31 มีนาคม พ.ศ. 2563 จัดโดย สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม