กองกลางร่วมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 ของสำนักงานอธิการบดี

วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 น. ที่ห้องประชุมวิบูลย์-ยุพิน เลาหพงษ์ชนะ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา นายเมธี กลมดวง รักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดั ได้กล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 โดยได้รับความอนุเคราะห์จากท่านคณะกรรมการ 3 ท่าน ประกอบด้วย
1) อาจารย์พวงผกา คุณาสิทธิ์ ประธานกรรมการ
2) ผศ.ปิยะนุช เทือกเทพ กรรมการ
3) นายธนกฤต วิชัยวงษ์ กรรมการและเลขานุการ
ทั้งนี้ สำนักงานอธิการบดีได้ประเมินตนเอง โดยมีคะแนน อยู่ที่ 4.80
ส่วนผลการประเมินจากคณะกรรมการ ได้คะแนนที่ 4.80
ระดับ ดีเด่น