กองกลางร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญตักบาตรเทศกาลเข้าพรรษา

วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 06.30 น. ที่บริเวณอาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา กองกลาง ร่วมเป็นเจ้าภาพในกิจกรรมสืบสานประเพณีไทย ทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ทุกเช้าวันพุธ เริ่มตั้งแต่วันพุธที่ 15 กรกฎาคม ถึงวันพุธที่ 30 กันยายน 2563 โดยมีสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินกิจกรรม จึงขอเรียนเชิญทุกท่าน เข้าร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญตักบาตร

อนึ่งการจัดกิจกรรม อยู่ในช่วงสถานการณ์โรคโควิด 19 มีความจำเป็นต้องจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมและการรักษาระยะห่าง ขอความร่วมมือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ สวมหน้ากากอนามัยเพื่อความปลอดภัย

หน่วยงานเจ้าภาพรับผิดชอบ

15 ก.ค. 63 คณะครุศาสตร์, บัณฑิตวิทยาลัย, สำนักงานสภามหาวิทยาลัย, สำนักงานอธิการบดี, สำนักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ, กองกลาง

22 ก.ค. 63 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, คณะเทคโนโลยีการเกษตร, สำนักศิลปะและวัฒนธรรม, สถาบันวิจัยและพัฒนา, กองคลัง

29 ก.ค. 63 คณะวิทยาการจัดการ, คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ, สำนักบริการวิชาการ, สำนักวิทยบริการและสารสนเทศ, กองนโยบายและแผน

5 ส.ค. 63 คณะวิทยาศาสตร์ฯ, คณะวิศวกรรมศาสตร์, สำนักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ, โรงเรียนสาธิต, กองบริหารงานบุคคล

19 ส.ค. 63 คณะนิติศาสตร์, คณะรัฐศาสตร์ฯ, สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน, สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ, กองพัฒนานักศึกษา

26 ส.ค.63 คณะครุศาสตร์, บัณฑิตวิทยาลัย, สำนักงานอธิการบดี, สำนักงานสภามหาวิทยาลัย, สำนักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ, กองกลาง

2 ก.ย.63 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, คณะเทคโนโลยีการเกษตร, สำนักศิลปะและวัฒนธรรม,สถาบันวิจัยและพัฒนา, กองคลัง

9 ก.ย. 63 คณะวิทยาการจัดการ, คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ, สำนักบริการวิชาการ, สำนักวิทยบริการและสารสนเทศ, กองนโยบายและแผน

16 ก.ย. 63 คณะวิทยาศาสตร์ฯ, คณะวิศวกรรมศาสตร์, สำนักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ, โรงเรียนสาธิต, กองบริหารงานบุคคล

23 ก.ย. 63 คณะนิติศาสตร์, คณะรัฐศาสตร์ฯ, สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน, สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ, กองพัฒนานักศึกษา

30 ก.ย. 63 ทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายสังฆทานพระสงฆ์

กำหนดการ (ทุกวันพุธ)
เวลา 06:30 น. – ผู้บริหาร คณาจารย์ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา พร้อมกัน ณ บริเวณพิธี
เวลา 07:00 น. – สวดมนต์ไหว้พระ, รับศีล
– กล่าวคำถวายภัตตาหาร, กรวดน้ำ, รับพร
– พระสงฆ์ออกรับบิณฑบาต
เวลา 07:30 น. – เสร็จพิธี