กองกลาง จัดทบทวนความรู้การใช้งานรถกระเช้าให้บุคลากร

วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เวลา 11.00 น. ที่บริเวณอาคารฝ่ายยานพาหนะ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้จัดการอบรมทบทวนความรู้การบังคับรถกระเช้าเพื่อการใช้งานในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยมีบุคลากรของกองกลางเข้าร่วม ประกอบด้วย บุคลากรกลุ่มงานอาคารสถานที่และบริการ ฝ่ายรักษาความปลอดถัยและจราจร ฝ่ายยานพาหนะ และฝ่ายไฟฟ้าและงานโทรศัพท์ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการทบทวนความรู้และฝึกการใช้งานอุปกรณ์ให้เกิดความชำนาญ เป็นการเตรียมความพร้อมของบุคลากรให้สามารถพร้อมปฏิบัติงานได้อย่างทันท่วงที และสามารถซ่อมบำรุงรักษาการใช้งานอุปกรณ์เบื้องต้น