มาตรการช่วยเหลือนักศึกษาชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาล่าช้าโดยไม่ต้องเสียค่าปรับ ภาคเรียนที่ 3/2562 และ 1/2563

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
เรื่อง มาตรการช่วยเหลือนักศึกษาเนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
เพื่อเป็นการเยียวยาและช่วยเหลือนักศึกษารวมถึงลดภาระค่าใช้จ่าย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามจึงออกประกาศให้นักศึกษาภาคปกติ นักศึกษาโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ (ภาค กศ.บป.) และนักศึกษาภาคสมทบ ในระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก สามารถชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาล่าช้า ในภาคเรียนที่ 3/2562 และภาคเรียนที่ 1/2563 ได้โดยไม่ต้องเสียค่าปรับ ทั้งนี้ให้ถือวันปิดภาคเรียนตามปฏิทินการศึกษาเป็นวันสุดท้ายในการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยไม่ต้องเสียค่าปรับ
ดาวน์โหลดประกาศมหาวิทยาลัย