รปภ.ประชุมเตรียมความพร้อมต้อนรับเปิดเทอม 1/2563

วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.30 น. ที่ห้องควบคุมระบบกล้องวงปิดปิด ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาฯ อาจารย์ ว่าที่ ร.ต.ภานุทัต สวัสดิ์ถาวร หัวหน้างานรักษาความปลอดภัยและจราจร กลุ่มงานอาคารสถานที่และบริการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้ประชุมหัวหน้าชุดรักษาความปลอดภัยและจราจร เพื่อร่วมกันวางแผนการดำเนินงานเตรียมความพร้อมต้อนรับการเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ซึ่งตามปฏิทินการศึกษา กำหนดเปิดภาคเรียนในวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2563

การประชุมในครั้งนี้ ได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการดำเนินงานที่ผ่านมา เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไข และพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เนื่องจากหากมีการเปิดภาคเรียนจะมีนักศึกษามากขึ้น จะมีผู้คนสัญจรมากขึ้นทั้งนักศึกษาและประชาชนที่สัญจรผ่านทางมหาวิทยาลัย ซึ่งงานรักษาความปลอดภัยและจราจร จะได้ดำเนินการเพื่อความปลอดภัยของในชีวิตและทรัพย์สินของทุกภาคส่วน ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานต่อไป