ร่วมเป็นเจ้าภาพในพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์

วันที่ 21 กันยายน 2562 ที่พระที่นั่งทรงธรรม วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, มหาวิทยาลัยทักษิณ, มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, และมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ร่วมเป็นเจ้าภาพในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ เพื่อน้อมรำลึกถึงคุณงามความดีและคุณประโยชน์ที่ได้ทำให้แก่แผ่นดินเป็นอเนกประการ