Big Cleaning Day หอพักนักศึกษา เตรียมพร้อมเปิดเทอม ปี 2563

กองกลาง สำนักงานอธิการยดี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ร่วมสนับสนุนเตรียมความพร้อมหอพักภายในมหาวิทยาลัยฯ เตรียมต้อนรับนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2563

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จะทำการเปิดการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2563 จึงได้จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ทำความสะอาดบริเวณหอพักนักศึกษา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เป็นการสร้างความมั่นในให้กับนักศึกษาที่จะเข้าพักในช่วงที่จะเปิดเทอม พร้อมทั้งวางมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ก่อนเข้ามาในสถานที่โดยมี 4 ขั้นตอน คือ 1. พ่นยาฆ่าเชื้อ 2. ตรวจวัดอุณหภูมิ 3. ใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า และ 4. ล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์

สำหรับการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day รศ.ดร.นิรุต ถึงนาค อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้ให้ความสำคัญในการป้องกันโรคไวรัสโควิด-19 โดยมีหน่วยภายในมหาวิทยาลัยให้การสนับสนุนดำเนินงาน อาทิ งานอาคารสถานที่และบริการ นักศึกษาจากชมรมรักษาดินแดน ศูนย์แพทย์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เครือข่ายโรงพยาบาลมหาสารคาม และบุคลากรในมหาวิทยาลัย ซึ่งจะได้ดำเนินการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคตามแนวทางของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.)