โครงสร้างหน่วยงาน

กองกลาง มีการพัฒนา ปรับปรุง แก้ไขโครงสร้างการบริหารงาน เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติหน้าที่ และความรับผิดชอบตามภารกิจของมหาวิทยาลัย เพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างของมหาวิทยาลัย ตามกฎกระทรวง ประกาศกระทรวง และสภามหาวิทยาลัยที่กำหนด ดังนี้

1. กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
– งานประชุมและพิธีการ
– งานธุรการและสารบรรณของมหาวิทยาลัย
– งานรับ-ส่งไปรษณียภัณฑ์
– งานประกันคุณภาพ

2. กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
– งานศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารและนิทรรศการ
– งานสื่อสิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์ และวารสาร
– งานสื่อเว็บไซต์
– งานบริหารงานทั่วไป
– งานสื่อวิทยุ โทรทัศน์ และเคเบิ้ลทีวี
– งานสื่อมวลชนสัมพันธ์และกิจกรรมเสริมสร้างภาพลักษณ์

3. กลุ่มงานอาคารสถานที่และบริการ
– งานอาคารสถานที่ ซ่อมบำรุงและบริการ
– งานออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง
– งานไฟฟ้าและโทรศัพท์
– งานประปาและสุขาภิบาล
– งานยานพาหนะ
– งานรักษาความปลอดภัยและจราจร